Identiteit van de ondernemer

Van: Bio4men (bio4women maakt onderdeel van bio4men)
Gevestigd te Rotterdam.
KvK nummer: 83493395
BTW nummer: NL003837284B09

Algemeen:

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bio4men.com heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities

Bio4men, gevestigd in Rotterdam.

De Consument:

Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bestelling( -en):

Een door Bio4men ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product( -en):

Een product, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van Bio4men op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending(-en):

Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van Bio4men verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Voorwaarden:

De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Bio4men van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de consument, en voor zover Bio4men kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen Bio4men en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de bio4men, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Aanbiedingen.

Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering.

1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatst geldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.

3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het adres van de consument.

4. Bio4men is gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 5. Levertijd

1. De door Bio4men opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens ovennacht met nooit meer dan drie weken overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument, bio4men via de contactpagina op www.bio4men.com in gebreke te stellen en bio4men een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.

1.Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door bio4men te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.

2.Bio4men mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Bio4men verstrekte informatie en gegevens.

3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan de bio4men.

Artikel 8. Retourneren.

1.  Klanten hebben volgens de wet kopen op afstand wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de klant NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst door of namens u van de zending. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. U kunt een bestelling uitsluitend retourneren wanneer het artikel:

Ongebruikt is en nog voorzien is van de labels, aangehecht prijskaartje of sticker.

In de originele verpakking zit (voor zover redelijkerwijze mogelijk)

Nadat wij uw bestelling in goede orde retour hebben ontvangen, storten wij binnen 5 werkdagen het bedrag automatisch terug op de rekening waarop de bestelling werd afgerekend.

2. Sommige producten zijn uitgesloten van retourzending

Van retourzending zijn uitgesloten: huid- en haarverzorgingsproducten waarvan de verzegeling door u is verbroken. Dit i.v.m. de hygiëne en omdat na opening deze producten een beperkte houdbaarheid hebben.

3. Heeft u een verkeerd product ontvangen?

Controleer altijd of het product dat u ontvangt wel hetzelfde is dat u besteld heeft. Mocht u per ongeluk een ander product hebben ontvangen, neem dan z.s.m. contact op met de klantenservice via  info@bio4men.com of telefonisch op 0618510186.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen.

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen drie dagen na levering aan bio4men te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt bio4men zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren na retourzending van consument. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.

3. De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.

bio4men aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.

Artikel 10. Prijs.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten
– in Euro
– inclusief BTW
– op basis van door bio4men gehanteerde minimum hoeveelheden
– U kunt de exacte bezorgkosten van een product zien op de detailpagina bij ‘Verzendinformatie’. Voor het verzendklaar maken en bezorgen van een bestelling vragen wij een bijdrage t.w. € 6,75 (PostNL pakketpost). Bestellingen boven de € 50.- worden gratis bezorgd. De totale bezorgkosten vindt u terug in het besteloverzicht, waar alle producten uit uw winkelwagen verzameld worden.

Artikel 11. Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant vooraf te geschieden.

2. De consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door bio4men geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van de bio4men is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak indien de houdbaarheidsdatum is verlopen en dit binnen 3 dagen na levering schriftelijk is gemeld aan bio4men dan wel restitutie van de koopsom.

Artikel 13. Overmacht.

1. Bio4men heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Bio4Men onafhankelijk is en welke Bio4Men ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

2. Bio4men heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bio4men haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bio4men opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bio4men niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen.

1.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam met dien verstande dat Bio4men ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.

Klachten:

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bio4men.com. Leidt dit niet tot een oplossing? Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.